MR

MRSamenstelling MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit enkele ouders:

 • Dailae Overdijk (moeder van Luuk, Fleur  en Saar )
 • Marina Scheen (moeder van Jop en Mick)

Vanuit het personeel zijn vertegenwoordigd:

 • Gisèle van Baaren
 • Janneke van Dijk

Notitie schooltijden De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay

Documenten MR

Vergaderdata 2021-2022

 • 21 september
 • 22 november
 • 26 januari
 • 7 maart
 • 17 mei
 • 29 juni

Vergaderingen zijn openbaar. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

Wat doet de MR?

De MR van de Allerwinde bestaat uit 4 leden, 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR heeft een  beleidscontrolerende functie op schoolniveau. Een aantal besluiten die de directie neemt, moeten worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft in alle gevallen adviesrecht en in een aantal gevallen heeft zij instemmingsrecht waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding.

De MR stelt zich o.a. tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Zij wil dit o.a. bereiken door de volgende werkwijze:

 • de verslagen van alle MR-vergaderingen op de site van de school te plaatsen
 • alle vergaderingen van de MR zijn openbaar
 • het verstrekken van informatie via De Dia over de zaken waarmee de MR zich bezighoudt.
 • thema bijeenkomsten voor de ouders organiseren

Wat is de Medezegenschapsraad (MR)?

Aan iedere school is een MR verbonden, dit overlegorgaan is wettelijk vastgesteld. De MR wordt door en uit de ouders en het personeel gekozen. Voor de verdeling van het aantal leden geldt dat er een gelijke verhouding moet zijn tussen ouders en personeel. Een lid heeft zitting voor een periode van drie jaar, waarna verkiezingen volgen. In de MR spreek je mee over allerlei beleidsmatige onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. D

De MR en de schooldirecteur wisselen argumenten uit en proberen samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van het personeel te verbeteren. Medezeggenschap is niet gelijk aan zeggenschap, het is een overleg met respect voor elkaars standpunten

De MR en onderwijs

De dagelijks uitvoering van het onderwijs komt niet aan de orde bij de MR. De MR kiest bijvoorbeeld geen methodes en mag zich niet bemoeien met kwesties aangaande individuele leerlingen of welke leerkracht voor welke klas komt te staan.

Is de MR de baas?

Binnen het schoolbestuur van Optimus is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR heeft een beleidsontwikkelende en beleids controlerende functie bij besluiten die het schoolbestuur voor alle scholen van Optimus wil nemen. De MR heeft dezelfde functie, maar dan alleen voor basisschool De Akkerwinde. Dus zodra de GMR reeds een besluit heeft genomen namens alle MR-en, kunnen wij er als MR van onze basisschool niets meer aan veranderen.

De schooldirecteur moet voor heel wat belangrijke beslissingen eerst de ouders en het personeel raadplegen. Dat gebeurt via de MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven, bijv. over het vakantierooster. Dat hoeft niet te betekenen dat de directeur dit advies ook opvolgt. De MR mag altijd ongevraagd advies geven.
 • die waarover instemming van de MR nodig is. De meeste invloed heeft de MR bij besluiten, waarbij instemming van de MR nodig is, bijv. bij de vaststelling van het schoolplan.
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren, bijv. de uitkomst van het inspectierapport. De MR kan deze informatie vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en evt. suggesties voor verbeteringen te doen.

Wat is er nu zo leuk aan de MR?

MR lid ben je vrijwillig, vergaderen is een vanzelfsprekend onderdeel van de MR. Een belangrijk verschil met vergaderingen in bijv. het bedrijfsleven is dat binnen de MR verschillende groepen samen komen: ouders naast leerkrachten en ieder krijgt ruimte.

Nogmaals: de vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn welkom. Op de site kunt u de vergaderdata vinden. U kunt ook agendapunten aanleveren of bespreken met MR-leden.

In contact met de MR

Als MR willen we graag een klankbord zijn voor alle ouders en leerkrachten. Vragen, suggesties en adviezen zijn dus van harte welkom. Je kunt ons dus altijd aanspreken, of een e-mail sturen (mr.deakkerwinde@Optimusonderwijs.nl).

Zowel de school als de MR houden van een open en transparante sfeer.

Als MR willen we graag twee richtingen verkeer: niet alleen informatie geven, maar we horen ook graag van u.

Verkiezingen GMR