Groep 7-8

Hoe wij werken

Bij binnenkomst wordt er persoonlijk contact gemaakt met ieder kind. Op het whiteboard staat het programma van die dag beschreven. Het programma, eventuele aandachtspunten en doelen worden in de ochtend met de kinderen besproken. In groep 7-8 werken wij met een weektaak. De kinderen zien op deze weektaak welke taken ze die week moeten maken. Zo leren ze gelijk plannen, omgaan met uitgestelde aandacht en tijdsbesef. Op deze weektaak staan ook digitale taken die de kinderen op een Chromebook maken.

De kinderen zitten in gemixte groepjes in de klas. Dit betekent dat één tafelgroepje bestaat uit kinderen van groep 7 en groep 8. Voor de instructie komen ze naar de instructietafel.

Vakgebieden

Taal

In de methode werken we aan de hand van thema’s. Elke thema duurt ongeveer 3 weken, daarna volgt een toets. Taal bestaat uit de onderdelen taal verkennen, woordenschat en spreken/luisteren. Elk thema start met een woordenschatles. Aan het begin van het thema worden de woorden klaargezet op Google Classroom, zodat uw kind thuis (samen met u) kan oefenen. Deze woorden worden aan het eind van een thema getoetst. Onder taal verkennen valt onder andere: het ontleden van zinnen op woord- en zinsniveau. Naast taal werken we uiteraard ook aan spelling. Deze lessen bestaan uit het oefenen van de niet-werkwoorden (spelling) en de werkwoorden (werkwoordspelling).

Lezen

In de klas werken we zowel aan het technische aspect van lezen als aan de motivatie en het leesplezier. Een belangrijk middel om de leesvaardigheid en de woordenschat van kinderen te vergroten is veel lezen. Wij hebben een divers aanbod aan leesboeken in onze schoolbieb, die de kinderen ook voor thuis mogen lenen. Regelmatig thuis lezen bevordert de lees- en taalontwikkeling.
Wekelijks komen de kinderen in aanraking met een actueel thema tijdens de lessen begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Aan de hand van de Nieuwsbegriptekst worden verschillende lessen gegeven die betrekking hebben op: woordenschat, schematiseren/samenvatten (mindmap), strategieën aanleren en technisch lezen. De thema’s van Nieuwsbegrip zullen de kinderen herkennen tijdens het kijken naar het jeugdjournaal. Wekelijks worden lessen studerend lezen aangeboden uit de methode Blits.

U kunt uw kind helpen door thuis voor te lezen, uw kind te stimuleren teksten te lezen (stripverhalen, boeken, de krant, tijdschriften, ondertiteling bij een tv. programma etc.) Door met elkaar in gesprek te gaan over de teksten die uw kind leest (bijv. uit een tijdschrift) stimuleert u het tekstbegrip. Dit kunt u ook stimuleren door in gesprek te gaan over onderwerpen die voorbij komen op de radio of tv. In de klas zetten wij de boekendoos en de nieuwskring onder andere in. Op Classroom vindt u wat er van uw kind wordt verwacht.

Rekenen

In groep 7 en groep 8 gaan we met behulp van de methode Wereld in getallen aan de slag met onder andere de onderdelen breuken/verhoudingen/procenten, meten, tijd en geld en het cijferend rekenen. Ook het hoofdrekenen en schattend rekenen wordt geoefend. Belangrijk is dat de basis wat betreft tafels en rekenen tot en met 100 geautomatiseerd is. Dit is bevorderlijk voor het tempo en inzicht.

Wereldoriëntatie

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden klassikaal aangeboden. Een thema heeft vier lessen. De samenvattingen en begrippenlijst worden voorafgaand van een nieuw thema opengezet op Classroom. Thuis hebben ze dan de tijd om de stof nog meer eigen te maken, zodat ze de toets met succes kunnen maken. In de klas wordt dit jaar mee aandacht besteed aan leren leren en plannen. Het is wel belangrijk om daar thuis ook met uw kind over te hebben.

Aardrijkskunde en topografie vinden plaats op woensdag i.v.m. de kansrijke samenwerking. Geschiedenis en Natuur en Techniek wisselen we af in de stamgroep. Voor techniek maken we ook gebruik van de Techniek Torens, waarvoor we uw hulp zullen vragen. Voor natuur maken we ook gebruik van het excursieaanbod van het IVN.

Motorische ontwikkeling

De kinderen leren het verbonden schrift nauwkeurig en vlot te schrijven en gebruiken hiervoor een (vul)pen van school. Op dinsdag en vrijdag gymt de groep. Op dinsdagmiddag onder begeleiding van juf Floor (combinatiefunctionaris) en op vrijdagmiddag met meester Job. Tijdens de gymles dragen de kinderen makkelijk zittende, korte kleding en gymschoenen. In onze groep wordt na de gymles gedoucht. Een deodorantroller mag gebruikt worden, spuitbussen zijn niet toegestaan. In verband met de veiligheid is het belangrijk dat lange haren in een staart of vlecht gedragen worden. Sieraden deze dag(en) graag thuis laten. Eén keer gymspullen (of gymschoenen) vergeten kan gebeuren. Een tweede keer volgt een laatste waarschuwing. Bij een derde keer gaat de gymles voor desbetreffende kind niet door.

Huiswerk

Groep 7 krijgt 1x in de week huiswerk mee naar huis. Groep 8 krijgt 2x in de week huiswerk mee naar huis. De kinderen oefenen het plannen van hun huiswerk, mede als voorbereiding op de middelbare school.

We oefenen het plannen van huiswerk op school. De kinderen krijgen huiswerktips en we voeren regelmatig gesprekjes waarin verschillende manieren van leren aan bod komen.

Daarnaast maken de leerlingen van groep 7 en 8 voor de kerstvakantie een werkstuk. Na de kerstvakantie worden de spreekbeurten naar aanleiding van deze werkstukken ingepland. Een stappenplan inclusief tijdsplanning volgt nog voor de herfstvakantie.

Daarnaast krijgt uw kind om de ongeveer 5 weken toetsmaterialen mee voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). Dit is een samenvatting van de lessen die zij op school hebben gehad.

De boekendoos en nieuwskring worden ook thuis voorbereid.