Groep 5-6

Hoe wij werken

Bij binnenkomst wordt er persoonlijk contact gemaakt met ieder kind. Op het bord staat wat er van de kinderen verwacht wordt, bijvoorbeeld het lezen van een boek. De instructie wordt aangeboden op meerdere niveaus. Op verschillende momenten zetten wij coöperatieve werkvormen in, om zoveel mogelijk interactie met en tussen de leerlingen plaats te laten vinden. Tijdens de verwerking van de leerstof werken de kinderen met een weektaak. Hierin staan de opdrachten en activiteiten die de leerlingen in de week (samen) uit moeten voeren. Het doel hiervan is dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor eigen werk, werkwijze en gedrag, keuzes leren maken en leren plannen. Waar het meerwaarde oplevert, verbinden we onze beide jaargroepen.

Vakgebieden

Taal

In de methode werken we aan de hand van thema’s. Elke thema duurt ongeveer 3 weken, daarna volgt een toets. Elk thema start met een woordenschatles. Aan het begin van het thema krijgt u de woorden toegestuurd, zodat u thuis met uw kind kunt oefenen. De overige dagen komt taal verkennen, spreken en luisteren, maar ook spelling aan bod.

Lezen

In de klas werken we zowel aan het technische aspect van lezen als aan de motivatie en het leesplezier. Een belangrijk middel om de leesvaardigheid van de kinderen te vergroten is veel lezen. Wij hebben een divers aanbod aan leesboeken in onze schoolbieb, die de kinderen ook voor thuis mogen lenen. Wekelijk komen de kinderen in aanraking met een actueel thema tijdens de lessen begrijpend lezen via onze methode Nieuwsbegrip. Deze zelfde thema’s zullen de kinderen herkennen tijdens het (thuis) kijken naar het jeugdjournaal. Thuis voorlezen stimuleert de leesmotivatie en het taalbegrip. Teksten lezen die je leuk vindt stimuleert het lezen; dit kunnen boeken maar ook strips, tijdschriften of krantenartikelen zijn.

Rekenen

In groep 5 krijgen de kinderen steeds meer te maken met verhaaltjessommen. Optellen en aftrekken tot 1000. Wij verwachten van de kinderen dat de tafeltjes en het klokkijken eind groep 5 geautomatiseerd zijn. Wellicht kunt u thuis hieraan aandacht besteden door samen geregeld naar de klok te kijken en de tijd te benoemen. In groep 6 komen de kinderen steeds meer te weten over

meten en meetkunde. Voor hen zijn inhoud en gewicht abstracte begrippen die door middel van bijvoorbeeld het bakken van een cake (afwegen van ingrediënten) meer betekenis krijgen.

Wereldoriëntatie

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden klassikaal aangeboden. Aangezien we samenwerking met de Dr. Jan de Quay in Beers uitbreiden zullen we voor het vak aardrijkskunde de leerstof aanbieden voor het eigen leerjaar. Dit in verband met het aanleren van topografische kennis. Voor geschiedenis en natuur staat de leerstof van groep zes voor De Akkerwinde op het programma. Mocht dit niet uitdagend genoeg zijn dan zal dit aangevuld worden door projecten. Voor techniek maken we gebruik van de Techniek Torens in Beers, waarvoor we uw hulp zullen vragen. Voor natuur maken we onder andere gebruik van het excursie aanbod van het IVN.

Motorische ontwikkeling

De kinderen leren het verbonden schrift nauwkeurig en vlot te schrijven en gebruiken hiervoor een potlood of pen van school. Tussen de lessen vinden korte bewegingsactiviteiten plaats. De gymlessen staan gepland op maandag- en vrijdagmiddag en worden verzorgd door de leerkracht. Hiervoor nemen de kinderen makkelijk zittende korte kleding en gymschoenen mee. In onze groep wordt na de gymles verplicht gedoucht. Een deoroller mag gebruikt worden, spuitbussen zijn niet toegestaan. In verband met de veiligheid is het belangrijk dat lange haren in een staart of vlecht zitten, sieraden deze dag graag thuis laten.

Huiswerk

Voor de kerstvakantie dienen de kinderen van groep 5 de tafels 1 t/m 5 geautomatiseerd te hebben. De kinderen uit groep 6 de tafeltjes 6 t/m 9. Natuurlijk besteden we hier op school veel aandacht aan, maar het blijkt effectief als ook thuis dit herhaald wordt. Onze ervaring leert dat ook klokkijken (analoog en digitaal) het beste veel herhaald kan worden. Leren klokkijken wordt betekenisvol als je het in de praktijk gaat ervaren. Thuis aandacht besteden aan klokkijken (analoog en digitaal) helpt uw kind deze vaardigheid te leren beheersen. Heeft u thuis een digitale en analoge klok in het zicht hangen? Stimuleer uw kind door deze (samen) te gebruiken.

De kinderen uit groep 5 en 6 verzorgen allemaal een boekbespreking voor de klas. Het doel hierbij is jezelf presenteren en boekpromotie. Een PowerPoint / prezi ter ondersteuning mag, maar is zeker niet verplicht.

Voor de kerstvakantie willen we van de groep 6 leerlingen een werkstuk ontvangen. Na de kerstvakantie kunnen dan spreekbeurten naar aanleiding van deze werkstukken worden ingepland. Hierbij is een PowerPoint/prezi voor groep 6 wel verplicht. Mocht het thuis niet lukken, dan kan in overleg met de leerkracht een afspraak worden gemaakt en maken we een en ander samen na schooltijd. Een stappenplan inclusief tijdsplanning volgt nog voor de herfstvakantie.

Voor de wereldoriëntatie vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek kunnen kinderen zich thuis voorbereiden. Dit draagt bij aan het leren plannen en organiseren en het kennis maken met thuis leren voor een proefwerk op school. Een week tevoren krijgen kinderen de toetsstof mee naar huis. Het aanbod in de klas is bijna altijd voldoende om een toets voldoende te scoren. Het thuis leren is dus echt bedoeld om vaardigheden eigen te maken.

Op school besteden we aandacht aan hoe kinderen thuis het omgaan met huiswerk kunnen aanpakken. Als ouder heeft u hierin natuurlijk ook een belangrijke rol. Voor de meeste kinderen

werkt het om thuis vooraf te plannen wanneer huiswerk geleerd gaat worden. Tip: hang de planning in het zicht en kies liever voor meerdere korte momenten van leren in plaats van voor één lang moment.