Groep 3-4

Hoe wij werken

Bij binnenkomst wordt er persoonlijk contact gemaakt met ieder kind. Op het bord staat wat er van de kinderen verwacht wordt, bijvoorbeeld het lezen van een boek.

We starten de ochtend veelal met het voorlezen van een kort verhaal, zodat de kinderen rustig in de klassensfeer kunnen komen. Het dagrooster staat voor de kinderen zichtbaar op het bord.

In de groep houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen. De instructie wordt aangeboden op meerdere niveaus. Op verschillende momenten zetten wij coöperatieve werkvormen in, om zoveel mogelijk interactie met en tussen de leerlingen plaats te laten vinden.

Waar het meerwaarde oplevert verbinden we onze beide jaargroepen, wij noemen dit kansrijk werken.

We streven er naar de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiend te laten verlopen. Groep 3 zal het eerste gedeelte van het schooljaar een kwartier per dag langer buitenspelen met groep 1-2. Dit geeft hen de mogelijkheid om meer te spelen en te bewegen.

Vakgebieden

Taal-lezen groep 3

In groep 3 werken we met de taal-leesmethode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen, waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern start met een ankerverhaal waarmee het thema wordt geïntroduceerd.

Bij Veilig Leren Lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Leerlingen verkennen de letters vanuit verschillende invalshoeken: voelen, luisteren, kijken, schrijven en ordenen. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

In de methode speelt het ‘zoemend lezen’ een belangrijke rol (en dus niet het hakken en plakken). Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. Daardoor zetten leerlingen sneller de stap naar het vloeiend en vlot lezen van woorden en zinnen. Het hakken blijft belangrijk, maar dan voor het spellen (het schrijven van de woorden).

Veilig leren lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start wordt per leerling het niveau bepaald.

Vanaf kern 1 wordt elke kern afgesloten met een woordleestoets. De kinderen krijgen hiervan een diploma mee naar huis waarop de score staat.

Bij aanvang van elke kern ontvangt u via de mail een ouderbrief. Via deze ouderbrief wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt.

Taal/spelling groep 4

In de methode Taal Actief werken we aan de hand van thema’s. Elk thema duurt 3 weken. Elke week start met een woordenschatles waarin de themawoorden worden aangeboden. Aan het begin van het thema krijgen de kinderen de woorden mee naar huis, zodat u thuis met uw kind kunt oefenen. De overige dagen komt taal verkennen en spreken en luisteren aan bod.

Bij Taal verkennen leren de kinderen onder andere de verschillende woordsoorten als; zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord.

Na 3 weken volgt de toets om te kijken of de kinderen de aangeboden lesstof beheersen. Na de toets volgt een herhalingsweek, waarin de lesstof op niveau herhaald wordt.

Naast het onderdeel Taal wordt ook Spelling gegeven. Hierbij werken de kinderen in het bijbehorende werkboek. Na de instructie van de aangeboden spellingcategorie krijgen de kinderen de ene les een kort woordendictee en de andere les verwerkingsopdrachten. Elk thema wordt afgesloten met een woorden- en zinnendictee.

Lezen

In de klas werken we zowel aan het technische aspect van lezen als aan de motivatie en het leesplezier. Een belangrijk middel om de leesvaardigheid van de kinderen te vergroten is veel lezen. Wij hebben een divers aanbod aan leesboeken in onze schoolbieb, die de kinderen ook voor thuis mogen lenen. Voorlezen stimuleert de leesmotivatie en vergroot de woordenschat.

Lezen vindt in groep 3-4 op verschillende manieren plaats: onder andere vrij lezen, rijtjeslezen en Estafette.

In groep 4 zal gestart worden met Nieuwsbegrip. Kinderen komen daarbij wekelijks in aanraking met een actueel thema tijdens deze les begrijpend lezen. Deze thema’s zullen de kinderen herkennen tijdens het kijken naar het jeugdjournaal.

In groep 3 wordt veelal gelezen in de vorm van het voor-koor-door lezen. Dit is een manier die ook thuis toegepast kan worden.

Voor: Lees de woorden / tekst die geoefend moet worden voor. Uw kind leest mee. Koor: Lees de woorden / tekst samen.

Door: Laat uw kind de woorden / zinnen nu zelf hardop voorlezen.

Rekenen

We werken met de methode Wereld in getallen. De methode bestaat uit 8 blokken. Elk blok wordt afgerond met een toets. N.a.v. de toets maken de kinderen herhaling of verrijkingsstof. We gebruiken de weektaak behorende bij de methode. Groep 3 start hier de tweede helft van het schooljaar mee. Verder is er een plusboek en een bijwerkboek om te differentiëren in het niveau van de kinderen. In groep 3 gaan we aan de slag met het optellen en aftrekken tot 20. Ook behandelen we de getallenlijn tot 100. Verder komt ook meten, tijd en geld aan bod.

In groep 4 borduren we hier op voort. Zo leren de kinderen het optellen en aftrekken tot 100, komen naast de hele uren ook de halve uren en de kwartieren aan bod en starten we met de digitale klok.

De tafels 1 tot en met 5 en de tafel van 10 spelen een belangrijke rol.

Wereldoriëntatie

Naast het thematisch werken vanuit de andere methodes werken wij ook met Wijzer. In deze methode voor wereldoriëntatie staat in groep 3-4 oriëntatie op jezelf en de wereld centraal. De lesinhoud sluit aan bij de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen en probeert die te stimuleren. De vakken aardrijkskunde, natuur en geschiedenis zitten hierin verweven. Voor natuur maken we daarnaast mogelijk gebruik van het excursie aanbod van het IVN.

Voor techniek maken we gebruik van de techniektorens. Hiervoor vragen we ouderhulp om kleine groepjes leerlingen te begeleiden tijdens een aantal techniekmiddagen.

Verkeer

Wij werken met de methode: Stap vooruit. De kinderen gaan actief aan de slag met verkeer. Ze worden zich meer bewust van hun plek in het verkeer, zodat ze steeds zelfstandiger en veiliger op weg kunnen. De lessen van wereldoriëntatie en verkeer worden met elkaar afgewisseld.

Motorische ontwikkeling

Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Groep 3 leert de letters, leestekens en cijfers in het verbonden schrift. Als alle letters aangeleerd zijn leren ze ook de verbindingen tussen de letters te maken. De aanpak van Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig leren lezen.

Groep 4 leert de hoofdletters te schrijven. Tussen de lessen vinden korte bewegingsactiviteiten plaats.

Op dinsdagmiddag krijgt onze groep gymles van de combinatiefunctionaris Floor van Lin. Op donderdagmiddag van de eigen leerkracht. Hiervoor nemen de kinderen gymkleding en gymschoenen mee. In onze groep wordt na de gymles gedoucht. In verband met de veiligheid is het belangrijk dat lange haren in een staart of vlecht zitten, sieraden deze dag graag thuis laten.

Verjaardagen

Wanneer uw kind jarig is mag hij/zij zijn verjaardag met de klas vieren. De verjaardag wordt in groep 3-4 zonder ouders gevierd. Graag vernemen wij van u wanneer uw kind zijn verjaardag wil vieren. Wij zijn een Gruitenschool. Denk er bij het maken van de traktatie aan dat het een gezonde traktatie is. Voor traktatie ideeën kunt u kijken op: http://www.gezondtrakteren.nl/